Etický kódex o. z. MAMILA

Preambula

Členky a členovia o. z. MAMILA sa zaviazali, že budú dodržiavať tento etický kódex v plnom rozsahu a bez výnimiek. Etický kódex predstavuje základnú podmienku členstva a definuje povinnosti všetkých laktačných poradkýň a laktačných poradcov združených v o. z. MAMILA voči tým, ktorým pri dojčení pomáhajú, a to vo všetkých situáciách, ktoré sa týkajú dojčenia či otázok s ním súvisiacich, prípadne kedykoľvek sú zo strany verejnosti vnímané ako laktačné poradkyne (laktační poradcovia). Toto platí aj pre vystupovanie na internete, sociálnych sieťach a v diskusiách online.

Etický kódex

 1. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) má za úlohu vytvárať dobré meno dojčeniu, poradenstvu pri dojčení a občianskemu združeniu MAMILA.
 2. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) je osobne zodpovedná (zodpovedný) za vykonávanie svojej praxe, občianske združenie MAMILA poskytuje len vzdelávanie, ale nedohliada ani nezodpovedá za konanie poradkýň a poradcov.
 3. Úlohou laktačnej poradkyne (laktačného poradcu) je pri dojčení pomáhať, podporovať a povzbudzovať počas celej doby trvania dojčenia až do prirodzeného odstavenia.
 4. Laktačná poradkyňa a laktačný poradca  sa snažia vynaložiť všetko úsilie, aby matky nehodnotili, nekritizovali a pristupovali k nim s úctou a citlivo, posilňovali ich rodičovskú kompetentnosť a pomáhali im nadobúdať istotu a samostatnosť v starostlivosti o ich dieťa.
 5. Laktačné poradkyne a laktační poradcovia sa majú usilovať – vždy, keď to okolnosti umožňujú – aby pomohli matkám dojčiť z prsníka, nielen podávať materské mlieko.
 6. Laktačné poradkyne a laktační poradcovia sú presvedčení, že matky sa učia dojčiť dojčením a deti sa učia dojčiť dojčením.
 7. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) si uvedomuje, že použitie fľašky, cumlíkov, klobúčikov či iných náhrad prsníka môže mať negatívny vplyv na dojčenie, a klientkam a rodičom navrhuje postupy, ako sa im v maximálnej možnej miere vyhnúť. Rady laktačnej poradkyne a laktačného poradcu nezahŕňajú odporúčania použiť cumlík, klobúčik či iné náhrady prsníka.
 8. Laktačné poradkyne a laktační poradcovia poskytujú rady o dojčení v súlade s postupmi, ktoré sú spoločné a jednotné pre všetky poradkyne a všetkých poradcov. Ich rady sa nezakladajú na osobných skúsenostiach, ale na vedeckých poznatkom podľa princípov medicíny založenej na dôkazoch. Klientky a klienti vďaka tomu dostávajú konzistentné a jednotné informácie o dojčení. Ďalšie rady môže poradkyňa (poradca) dávať, až keď v prvom rade a v plnej miere využije všetky body týchto spoločných postupov, a jedine vtedy, keď sú klientky a klienti informovaní o tom, že nejde o štandardný postup.
 9. Rady laktačnej poradkyne (laktačného poradcu) majú pre klientky a klientov odporúčací charakter, za ich realizáciu a dôsledky zodpovedajú klienti a klientky.
 10. Počas laktačného poradenstva majú rady poradkyne (poradcu) odbornú povahu výlučne vtedy, ak sa týkajú otázok spojených s laktačným poradenstvom.
 11. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) dodržiava zásady slušného správania a dobrých mravov, nediskriminuje rodičov na základe pôvodu, náboženstva, pohlavia, veku, národnosti a zdravotného stavu či z akéhokoľvek iného dôvodu.
 12. O tom, ktorú poradenskú zákazku poradkyňa (poradca) príjme, rozhoduje sama (sám) podľa svojich možností a okolností.
 13. Fotografovanie matiek a ich detí a natáčanie na video pre pracovné alebo výučbové účely môže laktačná poradkyňa (laktačný poradca) vykonávať iba s ich súhlasom.
 14. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) je povinná (povinný) požiadať vopred o súhlas matky, ak je pri poradenstve potrebné dotýkať sa dieťaťa či matkinho prsníka.
 15. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) musí dodržiavať zásady mlčanlivosti, nesmie poskytnúť osobné informácie o klientoch a klientkach získané počas poradenstva tretím stranám, ak na to nemá výslovný súhlas a je povinná (povinný)  dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov (GDPR).
 16. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) nesmie zneužívať kontakty získané počas poradenskej praxe na iné podnikateľské účely bez výslovného záujmu a súhlasu klientok a klientov.
 17. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) preberá osobnú zodpovednosť za zvyšovanie svojej kvalifikácie a zúčastňuje sa vzdelávacích podujatí určených pre profesionálne laktačné poradkyne MAMILY.
 18. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) má povinnosť poradiť sa s inými kolegyňami, kolegami, odborníkmi, odborníčkami či zdravotníckym personálom, ak nedokáže situáciu riešiť. Matke má v takýchto situáciách odporučiť návštevu príslušného odborníka či odborníčky. Zdravotníci a iní odborníci a odborníčky sú pre laktačnú poradkyňu (laktačného poradcu) partnermi.
 19. Ak sú služby a náklady spojené s poradenstvom laktačnej poradkyne (laktačného poradcu) spoplatnené, laktačná poradkyňa a laktačný poradca sú povinní oboznámiť so všetkými potrebnými detailmi platby klientov a klientky ešte pred začiatkom poradenstva. Za všetky finančné aspekty poradenstva zodpovedá výlučne poradkyňa a poradca, a nie občianske združenie MAMILA, a to platí aj o dodržiavaní účtovných pravidiel i o jej právnej zodpovednosti voči daňovému úradu či iným príslušným inštitúciám. Ak laktačná poradkyňa (laktačný poradca) prijíma od klientov a klientok peniaze, je im povinná (povinný) vystaviť o tom príslušný doklad. Laktačná poradkyňa a laktačný poradca o. z. MAMILA sa zaväzuje na webovej stránke o. z. MAMILA v zozname laktačných poradkýň a poradcov uvádzať skutočnú, pravdivú a aktuálnu cenu za svoje služby.
 20. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) bude poskytovať poradenstvo jedine klientkám a klientom, ktorí o to prejavia záujem; nebude vnucovať svoje služby tým, ktorí si poradenstvo výslovne neprajú; nebude klientky a klientov vyhľadávať na verejných priestranstvách a podobne. Ak v priebehu poskytovania poradenstva klientka alebo klient vysloví prianie, aby mu už ďalej poradenstvo nebolo poskytované, poradkyňa (poradca) mu nesmie svoje služby vnucovať ani ho svojím následným správaním obťažovať.
 21. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) dodržiavajú Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka  v jeho plnom znení, ako aj v znení následných rezolúcií WHA, vrátane všetkých implikácií týchto dokumentov, a podľa špecifikácií IBFAN a iných organizácií chrániacich kódex WHO.
 22. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) nesmie odporučiť konkrétnu značku umelého mlieka, odsávačky mlieka či fľašky, a to ani vtedy, ak ich použitie považuje za potrebné.
 23. Laktačná poradkyňa (laktačný poradca) sa nesmú dostať sa do finančného, etického, morálneho či akéhokoľvek iného konfliktu záujmov s organizáciami a firmami, ktoré nedodržiavajú Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka. Laktačné poradkyne (laktační poradcovia) zaručujú, že ich odporúčania pre klientky a klientov nebudú ovplyvňované komerčnými záujmami. Laktačné poradkyne (laktační poradcovia) rovnako ako o. z. MAMILA neprijímajú žiadne finančné ani nefinančné dary od výrobcov umelej výživy, firiem, ktoré konajú v rozpore s kódexom WHO ani farmaceutických firiem. Nepodávajú ani nepredpisujú žiadne farmakologické prostriedky, v prípade, že matka potrebuje akúkoľvek liečbu, odporúčajú návštevu lekárov a lekárok.
 24. Ak laktačná poradkyňa (laktačný poradca) odporúča výrobky súvisiace s poradenstvom, a pritom ide o výrobky, ktoré nie sú výslovne uvedené v spoločných materiáloch pre poradkyne (poradcov), nesmie odporučiť konkrétnu značku výrobku. Klienti a klientky nesmú z výrokov poradkyne (poradcu) nadobudnúť dojem, že zakúpenie takýchto výrobkov je povinné či nevyhnutné pre dojčenie. Laktačné poradkyne (laktační poradcovia) nespájajú laktačné poradenstvo s predajom či podávaním akýchkoľvek výrobkov.
 25. Ak laktačná poradkyňa (laktačný poradca) bude v médiách či na verejnosti vystupovať ako laktačná poradkyňa (laktačný poradca), má za úlohu vopred o tom informovať o. z. MAMILA, ak je to možné. Sú pri tom v každom prípade povinní rešpektovať implikácie kódexu WHO a tento etický kódex.
 26. Ak laktačná poradkyňa (laktačný poradca) pôsobí na internete, webových fórach, diskusiách, poradniach, sociálnych sieťach, Facebooku a podobne, ich rady musia byť v súlade s postupmi, ktoré sú spoločné a jednotné pre všetky poradkyne a všetkých poradcov. Ďalšie rady môže poradkyňa (poradca) dávať, až keď v prvom rade a v plnej miere využije všetky body týchto spoločných postupov, a jedine vtedy, keď bude informovať o tom, že nejde o štandardný postup. Ich vyjadrenia na internete musia byť zdvorilé, úctivé, nehodnotiace a citlivo vyjadrené.
Mamila.sk > O nás > Etický kódex