Etický kódex o. z. MAMILA

Preambula

Členky a členovia o. z. MAMILA sa zaviazali, že budú dodržiavať tento etický kódex v plnom rozsahu. Etický kódex predstavuje základnú podmienku členstva a definuje povinnosti poradkýň pri dojčení združených v o. z. MAMILA voči tým, ktorým pri dojčení pomáhajú, a to vo všetkých situáciách, ktoré sa týkajú dojčenia či otázok s ním súvisiacich, prípadne kedykoľvek sú zo strany verejnosti vnímané ako poradkyne pri dojčení.

Etický kódex

 1. Poradkyňa pri dojčení má za úlohu vytvárať dobré meno dojčeniu, poradenstvu pri dojčení a občianskemu združeniu MAMILA.
 2. Poradkyňa pri dojčení je osobne zodpovedná za vykonávanie svojej praxe, občianske združenie MAMILA poskytuje len vzdelávanie, ale nedohliada ani nezodpovedá za konanie poradkýň.
 3. Úlohou poradkyne je pri dojčení pomáhať, podporovať a povzbudzovať počas celej doby trvania dojčenia až do prirodzeného odstavenia.
 4. Poradkyňa pri dojčení sa snaží vynaložiť všetko úsilie, aby matky nehodnotila, nekritizovala a pristupovala k nim s úctou a citlivo, posilňovala ich rodičovskú kompetentnosť a pomáhala im nadobúdať istotu a samostatnosť v starostlivosti o ich dieťa.
 5. Poradkyňa pri dojčení sa má usilovať – vždy, keď to okolnosti umožňujú – aby pomohla matkám dojčiť z prsníka, nielen podávať materské mlieko.
 6. Poradkyňa pri dojčení je presvedčená, že matky sa učia dojčiť dojčením a deti sa učia dojčiť dojčením.
 7. Poradkyňa pri dojčení si uvedomuje, že použitie fľašky, cumlíkov, klobúčikov či iných náhrad prsníka môže mať negatívny vplyv na dojčenie, a klientom navrhuje postupy, ako sa im v maximálnej možnej miere vyhnúť.
 8. Poradkyňa pri dojčení poskytuje rady o dojčení v súlade s postupmi, ktoré sú spoločné a jednotné pre všetky poradkyne. Klientky a klienti vďaka tomu dostávajú konzistentné a jednotné informácie o dojčení. Ďalšie rady môže poradkyňa dávať, až keď v prvom rade a v plnej miere využije všetky body týchto spoločných postupov, a jedine vtedy, keď sú klientky a klienti informovaní o tom, že nejde o štandardný postup.
 9. Rady poradkyne pri dojčení majú pre klientky a klientov odporúčací charakter, za ich realizáciu a dôsledky zodpovedajú klienti a klientky.
 10. Počas poradenstva pri dojčení majú rady poradkyne odbornú povahu výlučne vtedy, ak sa týkajú otázok spojených s poradenstvom pri dojčení.
 11. Poradkyňa pri dojčení dodržiava zásady slušného správania a dobrých mravov, nediskriminuje rodičov na základe pôvodu, náboženstva, pohlavia, veku, národnosti a zdravotného stavu či z akéhokoľvek iného dôvodu.
 12. O tom, ktorú poradenskú zákazku poradkyňa príjme, rozhoduje sama podľa svojich možností a okolností.
 13. Fotografovanie matiek a ich detí a natáčanie na video pre pracovné alebo výučbové účely môže poradkyňa pri dojčení vykonávať iba s ich súhlasom.
 14. Poradkyňa pri dojčení je povinná požiadať vopred o súhlas matky, ak je pri poradenstve potrebné dotýkať sa dieťaťa či matkinho prsníka.
 15. Poradkyňa pri dojčení musí dodržiavať zásady mlčanlivosti, nesmie poskytnúť osobné informácie o klientoch a klientkach získané počas poradenstva tretím stranám, ak na to nemá výslovný súhlas a je povinná dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov (GDPR).
 16. Poradkyňa pri dojčení nesmie zneužívať kontakty získané počas poradenskej praxe na iné podnikateľské účely bez výslovného záujmu a súhlasu klientiek a klientov.
 17. Poradkyňa pri dojčení preberá osobnú zodpovednosť za zvyšovanie svojej kvalifikácie a zúčastňuje sa vzdelávacích podujatí určených pre poradkyne pri dojčení.
 18. Poradkyňa pri dojčení má povinnosť poradiť sa s inými kolegyňami, odborníkmi či zdravotníkmi, ak nedokáže situáciu riešiť. Matke má v takýchto situáciách odporučiť návštevu príslušného odborníka. Zdravotníci a iní odborníci sú pre poradkyňu partnermi.
 19. Ak sú služby a náklady spojené s poradenstvom poradkyne pri dojčení spoplatnené, poradkyňa je povinná oboznámiť so všetkými potrebnými detailmi platby klientov a klientky ešte pred začiatkom poradenstva. Za všetky finančné aspekty poradenstva je zodpovedná výlučne poradkyňa samotná, a nie občianske združenie MAMILA, a to platí aj o dodržiavaní účtovných pravidiel i o jej právnej zodpovednosti voči daňovému úradu či iným príslušným inštitúciám. Ak poradkyňa prijíma od klientov a klientiek peniaze, je im povinná vystaviť o tom príslušný doklad.
 20. Poradkyňa pri dojčení bude poskytovať poradenstvo jedine klientkám a klientom, ktorí o to prejavia záujem; nebude vnucovať svoje služby tým, ktorí si poradenstvo výslovne neprajú; nebude klientky a klientov vyhľadávať na verejných priestranstvách a podobne. Ak v priebehu poskytovania poradenstva klientka alebo klient vysloví prianie, aby mu už ďalej poradenstvo nebolo poskytované, poradkyňa mu nesmie svoje služby vnucovať ani ho svojím následným správaním obťažovať.
 21. Poradkyne pri dojčení dodržiavajú Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka  v jeho plnom znení, ako aj v znení následných rezolúcií WHA, vrátane všetkých implikácií týchto dokumentov, a podľa špecifikácií IBFAN a iných organizácií chrániacich kódex WHO.
 22. Poradkyňa pri dojčení nesmie odporučiť konkrétnu značku umelého mlieka, odsávačky mlieka či fľašky, a to ani vtedy, ak ich použitie považuje za potrebné.
 23. Poradkyne pri dojčení sa nesmú dostať sa do finančného, etického, morálneho či akéhokoľvek iného konfliktu záujmov s organizáciami a firmami, ktoré nedodržiavajú Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka. Poradkyne pri dojčení zaručujú, že ich odporúčania pre klientov nebudú ovplyvňované komerčnými záujmami. Poradkyne pri dojčení rovnako ako o. z. MAMILA neprijímajú žiadne finančné ani nefinančné dary od výrobcov umelej výživy, firiem, ktoré konajú v rozpore s kódexom WHO ani farmaceutických firiem. Nepodávajú ani nepredpisujú žiadne farmakologické prostriedky, v prípade, že matka potrebuje akúkoľvek liečbu, odporúčajú návštevu lekárov.
 24. Ak poradkyňa pri dojčení odporúča výrobky súvisiace s poradenstvom, a pritom ide o výrobky, ktoré nie sú výslovne uvedené v spoločných materiáloch pre poradkyne, nesmie odporučiť konkrétnu značku výrobku. Klienti a klientky nesmú z výrokov poradkyne nadobudnúť dojem, že zakúpenie takýchto výrobkov je povinné či nevyhnutné pre dojčenie. Poradkyne pri dojčení nespájajú poradenstvo pri dojčení s predajom či podávaním akýchkoľvek výrobkov.
 25. Ak poradkyňa pri dojčení bude v médiách či na verejnosti vystupovať ako poradkyňa pri dojčení má za úlohu vopred o tom informovať o. z. MAMILA, ak je to možné. Je pri tom v každom prípade povinná rešpektovať implikácie kódexu WHO a tento etický kódex.
 26. Ak poradkyňa pri dojčení pôsobí na internete, webových fórach, diskusiách, poradniach, sociálnych sieťach, Facebooku a podobne, jej rady musia byť v súlade s postupmi, ktoré sú spoločné a jednotné pre všetky poradkyne. Ďalšie rady môže poradkyňa dávať, až keď v prvom rade a v plnej miere využije všetky body týchto spoločných postupov, a jedine vtedy, keď bude informovať o tom, že nejde o štandardný postup. Jej vyjadrenia na internete musia byť zdvorilé, úctivé, nehodnotiace a citlivo vyjadrené.
Mamila.sk > O nás > Etický kódex