Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách ochrany osobných údajov zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete spravovať.

Kto spracúva vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov:

Občianske združenie MAMILA, o.z.,

sídlom Čajkovského 6322/15, 917 08 Trnava

(ďalej len "prevádzkovateľ")

Aké osobné údaje spracúvame

Pri poskytovaní služieb v našom e-shope získavame od vás údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa pre fakturáciu a doručenie, telefónne číslo a predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré sa priamo týkajú práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky formy platenia za tovar cez internet realizuje priamo banka, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti transakcie a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby platbu vrátiť).

Údaje pri vytvorení konta

Ak si vytvoríte na našom e-shope používateľské konto, zbierame údaje, ktoré s tým súvisia. Povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa. Tú používame na komunikáciu s vami. Poskytnutie ostatných údajov je na vašom rozhodnutí. Ide o údaje: dátum narodenia, telefónne číslo, adresy pre doručovanie.

Novinky

V prípade, že nám udelíte súhlas, vašu e-mailovú adresu používame aj na účel zasielania informácií o novinkách združenia a v e-shope.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Pri využívaní služieb nášho e-shopu získavame aj údaje o tom, ako využívate naše služby. Napríklad kedy pristupujete na naše stránky, kedy si vytvoríte konto, či údaje o vašich objednávkach.

Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú aj dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Účel využívania získaných osobných údajov

Poskytovanie našich služieb - na základe získaných údajov vám vieme dodať naše služby v súlade s Obchodnými podmienkami. Údaje získané pri vytvorení objednávky používame na jej vybavenie. Tieto údaje tiež potrebujeme uchovávať v našich účtovných záznamoch.

Komunikácia s vami - v procese vybavovania objednávky vám zasielame oznámenia súvisiace so stavom objednávky. Vaše údaje spracúvame aj v prípade reklamácie dodaného tovaru.

Doba spracovávania osobných  údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu. V prípade, že máte zriadené používateľské konto, uchovávame vaše údaje súvisiace s týmto kontom po dobu, kým máte konto zriadené. Ak nemáte konto vytvorené, uchovávame vaše údaje týkajúce sa objednávky počas nevyhnutnej doby, a to maximálne 10 rokov.

Ak ste nám udelili súhlas na odber newslettra, uchovávame vašu e-mailovú adresu po dobu, kým svoj súhlas neodvoláte.

Právne základy na spracúvanie osobných údajov

Plnenie zmluvy - v prípade objednania tovaru

Súhlas - v súvislosti so zasielaním informácií o novinkách a aktuálnych ponukách. Každý takto udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Plnenie našich zákonných povinností - uchovávame údaje o vás a vašich objednávkach v účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

Náš oprávnený záujem - pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb

Komu každému poskytujeme vaše osobné údaje?

Prístup k vašim údajom majú len naši spolupracovníci, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou týchto situácií:

Doručenie tovaru - príjemcom vašich údajov je Slovenská pošta, a.s. (Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk)

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb - príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Zasielanie newslettrov - príjemcom je MailChimp / The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA)

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup vašim osobným údajom - t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz - v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
  • právo na obmedzenie spracúvania - ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
  • právo na prenosnosť údajov - ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
  • právo uplatniť námietku - ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
  • právo podať sťažnosť - orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na dojcenie@mamila.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na dojcenie@mamila.sk.

Mamila.sk > O nás > Ochrana osobných údajov > Zásady ochrany osobných údajov eshop