Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách ochrany osobných údajov zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete spravovať.

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov v rámci súťaže je zabezpečenie zaslania výhry výhercovi súťaže.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva občianske združenie MAMILA, o. z., sídlom Čajkovského 6322/15, 917 08 Trnava (ďalej len "prevádzkovateľ")

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vám v prípade výhry mohli zabezpečiť zaslanie výherného balíčka. Týmito údajmi sú:

meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a spracúvame ich na základe vášho súhlasu. Zapojením sa do súťaže súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov pre účely súťaže.

Doba spracovávania osobných  údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu. Tou dobou sú v prípade spracovania súťaže 2 mesiace. Po tomto období sú vaše údaje vymazané a ďalej ich nespracúvame. Ak sa do tejto doby nepodarí zabezpečiť zaslanie výhry výhercovi, lehota sa môže predĺžiť na dobu, kým bude výhra výhercovi doručená.

Komu každému poskytujeme vaše osobné údaje?

Prístup k vašim údajom majú spolupracovníci prevádzkovateľa, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje ďalej poskytujeme týmto tretím stranám:

Zadávateľ súťaže, ktorého názov uvádzame vždy v popise k súťaži- zadávateľovi súťaže zasielame iba osobné údaje výhercu, aby mohol zabezpečiť zaslanie výherného balíčka výhercovi.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup vašim osobným údajom - t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz - v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
  • právo na obmedzenie spracúvania - ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
  • právo na prenosnosť údajov - ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
  • právo uplatniť námietku - ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
  • právo podať sťažnosť - orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Tieto práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na dojcenie@mamila.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na dojcenie@mamila.sk.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Mamila.sk > O nás > Ochrana osobných údajov > Zásady ochrany osobných údajov súťaže