Oznamy o kurzoch pre poradkyne pri dojčení

Aktuálne kurzy

VALNÉ ZHROMAŽDENIE MAMILY

V roku 2021 sme sa stretli na Valnom zhromaždení koncom mája. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 45 členiek a členov MAMILY.

Chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz?

ZÁKLADNÝ KURZ PRE LAKTAČNÉ PORADKYNE

Laktačné poradkyne vzdelávame už viac ako desaťročie a za toto obdobie sme získali skúsenosti s tým, ktorí kandidáti či ktoré kandidátky sa pre prácu laktačnej poradkyne hodia. Laktačné poradenstvo predstavuje nielen súbor znalostí, zručností, skúseností a postupov, ale si vyžaduje aj realizáciu aspektu poradenstva, podpory, povzbudenia, láskavosti, nadšenia, osobného vkladu a energie. Laktačné poradenstvo znamená schopnosť byť sprievodcom ženy, bábätka a jej rodiny počas náročného obdobia tak, aby sa dojčenie stalo súčasťou ich života. A preto na náš kurz pozývame ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

  • skutočný záujem o podporu žien a detí
  • nadšenie pre dojčenie
  • pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť povzbudiť a podržať
  • schopnosť venovať sa podpore dojčenia či už formou laktačného poradenstva alebo organizovania podporných skupín dojčiacich matiek alebo iných aktivít na podporu dojčenia
  • láskavý, citlivý a starostlivý individuálny prístup, srdečnosť, pochopenie a takt
  • odolnosť voči stresu
  • dôslednosť a schopnosť prekonávať prekážky

V priebehu kurzu budeme počas práce s účastníkmi kurzu sledovať ich správanie a konanie a toto bude predstavovať podklad pre pozvanie na vykonanie skúšky na záver kurzu. Účastníci, ktorí nebudú spĺňať osobnostné kritériá na vykonanie skúšky, nebudú na skúšku pozvaní, aj keby ich vedomosti boli dostatočné. Kurz im tak môže slúžiť ako spôsob, akým si prehĺbiť znalosti o dojčení a jeho podpore. Certifikát laktačnej poradkyne teda získa len časť účastníkov.

Kurz pozostáva z online prednášok, ktoré je možné vypočuť si v pohodlí domova, aj opakovane a následne z troch poldňových workshopov, ktoré sa uskutočňujú online formou ako interaktívne stretnutia. Záverečné písomné a ústne skúšky sa konajú osobnou formou, ak to dovoľuje epidemiologická situácia. V roku 2021 organizujeme 6 nových kurzov. Ich kapacita sa naplnila, nie je možné sa prihlásiť.

Ak sa chcete stať poradkyňou pri dojčení, zaregistrujte sa do databázy záujemcov o kurz a budeme vás informovať o ďalších kurzoch pre budúce poradkyne.

POKROČILÉ KURZY

Každoročne MAMILA organizuje viacero pokročilých kurzov pre certifikované profesionálne laktačné poradkyne na rozšírenie vzdelávania poradkýň s platným certifikátom poradkyne pri dojčení o. z. MAMILA. Každý kurz má odlišnú náplň, všetky sa zameriavajú na vybrané aspekty poradenstva pri dojčení v praxi a komunikácie medzi poradkyňou a matkou.

Kurzy sa momentálne konajú formou online kurzov a medzi vzdelávacie možnosti sme pridali podporné supervízne skupiny pre certifikované profesionálne laktačné poradkyne. Pri uvoľnení protiepidemických opatrení organizujeme jeden pokročilý kurz osobne v Trnave už tento víkend.

KURZY PORADENSTVA PRI NOSENÍ

V roku 2021 sme zatiaľ otvorili dva online kurzy poradenstva pri nosení určený špecificky pre profesionálne laktačné poradkyne o. z. MAMILA. 

KURZ PRE ZDRAVOTNÍKOV A ZDRAVOTNÍČKY MAMILY

V roku 2020 sme zorganizovali jeden kurz pokročilého poradenstva pri dojčení zameraný na laktačnú medicínu pre časť medicínskeho tímu o. z. MAMILA.

Všeobecné informácie ku kurzom

Prečítajte si, ako sa môžete stať poradkyňou pri dojčení.

Kto sa môže kurzov zúčastniť? Každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o dojčení.

PROGRAM
Ide o kurzy zamerané na otázky súvisiace s dojčením počas celej doby trvania dojčenia. Kurzy sa sústreďujú ako na prevenciu a poskytnutie informácií pre správny začiatok dojčenia, ktorý je pre úspešné dojčenie rozhodujúci. Po skončení kurzov budú účastníci schopní identifikovať body, ktoré z hľadiska pôrodu ovplyvňujú dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých okamihov od narodenia, dokážu pomôcť pri správnom prisávaní a polohe a podporiť matky, ktoré chcú dojčiť. Kurzy sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch o dojčení, ktoré budú poskytované interaktívne pomocou videoukážok, fotografií, prezentácií a budú rozvíjané a utvrdzované prostredníctvom práce účastníkov v skupinách.

Jednou z podmienok pre úspešné absolvovanie kurzov je plná účasť na všetkých častiach programu bez absencie a splnenie všetkých úloh zadaných počas kurzu. Ďalšie podmienky pre získanie certifikátu nájdete na našej stránke Ako sa stať poradkyňou pri dojčení. Rozhodujúcim faktorom pre pozvanie na skúšku je vyzretá osobnosť kandidáta či kandidátky na laktačnú poradkyňu. Nie všetci účastníci kurzu budú na skúšku pozvaní.

CENA KURZU
Cena kurzu je určená podľa typu kurzu, pre už zaregistrovaných členov o. z. MAMILA poskytujeme zľavu.
Členovia MAMILY, ktorí už základný kurz absolvovali a chcú sa ho znova zúčastniť, majú kurz zdarma. Aj v takom prípade, prosím, vyplňte prihlášku na kurz.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch