S t a n o v y

občianskeho združenia MAMILA
podľa zákona 83/1990 Zb.

Preambula

Pomáhať dojčeniu a podporovať dojčenie znamená meniť celú spoločnosť. V spoločnosti, ktorá dojčenie podporuje, sa kladie základný kameň pre zdravie bábätiek a detí a posilňuje sa zdravie žien. Znamená to ušetriť veľké množstvo financií v zdravotníctve do budúcnosti. Znamená to posilniť sebavedomie matiek, ktoré úspešné dojčenie napĺňa pocitom dôvery v samé seba a istotou, že sa dokážu o svoje deti starať. Znamená to budovanie toho najlepšieho základu pre vzťahy v rodine a pre psychické zdravie. Znamená to novú generáciu matiek a detí, ktoré budú dojčenie považovať za normálny, fyziologický a nenahraditeľný spôsob starostlivosti o deti, pri ktorom ide o viac než len o materské mlieko.

V súčasnosti sú každý rok tisíce matiek sklamané, frustrované, zúfalé a ich túžba dojčiť svoje dieťatko sa rozplynie, pretože napriek tomu, že dojčenie považovali za prirodzené a intuitívne, narazia v živote na prekážky, ktoré im dojčenie znemožnia: narážajú na neznalosť, nevedecké informácie, neochotu, nedostatok času a pomoci, nedocenenie, odsudzovanie, bagatelizovanie dojčenia, zastrašovanie, vnucovanie umelej výživy, všade prítomnú reklamu na umelú výživu, nedostatok pozitívnych vzorov ako aj na priepasť medzi generáciou súčasných babičiek, ktoré nedojčili, a generáciou súčasných matiek, ktoré sa o dojčenie znovu pokúšajú.

Občianske združenia MAMILA sa snaží vyplniť tento priestor medzi túžbou matiek dojčiť a zdrvujúcou realitou, s ktorou sa stretávajú.

Sme presvedčení, že nie je jedno, či matky dojčia alebo nedojčia. A podávame im pomocnú ruku, aby dojčenie mohlo byť úspešné. Nestačí sa len rozhodnúť dojčiť, matky potrebujú pomoc a podporu.

Občianske združenie MAMLA bolo poradkyňami pri dojčení založené v roku 2002, hoci prvé aktivity podpory dojčenia organizovali už roky predtým.

Článok 1

Názov združenia

MAMILA (ďalej len „združenie“)

Článok 2

Sídlo združenia

Sídlo združenia je Viera Červená, Čajkovského 6333/48, Trnava, 917 08.

Článok 3

Ciele a činnosti združenia

1) Združenie je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

2) Medzi ciele združenia patria najmä:

a) Poskytovať pomoc, podporu a poradenstvo matkám  pri dojčení už počas tehotenstva, po pôrode a potom tak dlho, ako dojčenie trvá. Primárnym zameraním je dojčenie vo všetkých jeho aspektoch.

b) Podporovať dojčenie ako dôležitý prvok vytvárania a upevňovania citových väzieb v rodine. Podporovať myšlienku vzťahovej výchovy.

c)  Angažovať sa vo všetkých aspektoch podpory dojčenia a poradenstva pri dojčení. Prispievať k realizácii osvety v oblasti dojčenia, nosenia a vzťahovej výchovy

d) Iniciovať a podporovať aktivity smerujúce k šíreniu a propagácii myšlienky dojčenia v našej spoločnosti a napomáhať premosťovaniu všetkých úrovní poradenstva pri dojčení.

e) Poskytovať vzdelávanie v oblasti dojčenia, nosenia a vzťahovej výchovy.

f) Podporovať odborný rast v oblasti dojčenia, nosenia a vzťahovej výchovy.

g) Vyjadrovať sa k otázkam dojčenia detí v našej spoločnosti.

h) Spolupracovať s organizáciami, národnými aj medzinárodnými, ktoré sú zamerané na dojčenie, nosenie, spoločné spanie, vzťahovú výchovu a materstvo.

i) Podporovať a šíriť myšlienku dodržiavania Kódexu WHO o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle neskorších ustanovení WHA.

j) Podporovať a šíriť myšlienku dodržiavania všetkých krokov BFHI.

k) Združovať podporovateľov dojčenia a poradcov či poradkyne pri dojčení, poradkyne pri nosení a ľudí, ktorí majú záujem o vzťahovú výchovu.

l) Poskytovať vzdelávanie, pomoc a podporu poradcom či poradkyniam pri dojčení.

m) Podporovať nosenie detí ako súčasť starostlivosti o dieťa, pri ktorej sa podporuje vzťahová väzba a to uľahčuje dojčenie.

n) Poskytovať pomoc, podporu a poradenstvo dojčiacim matkám, ktoré chcú svoje dieťatko nosiť. Prispievať k realizácii osvety v oblasti nosenia ako formy starostlivosti o deti.

o) Poskytovať vzdelávanie v oblasti nosenia.

p) Realizovať výskum v oblasti dojčenia a prinášať nové vedecké poznatky a postupy na pomoc pri dojčení. Sprostredkovávať najnovšie informácie o dojčení zo zahraničia.

3) Medzi činnosti združenia patria okrem iného:

a) Poskytovanie telefonických, elektronických a osobných informácií a poradenstva v oblasti dojčenia, nosenia, starostlivosti o rodinu, sociálnej práce, sociálneho práva.

b) Návštevy po pôrode v súvislosti s podporou dojčenia a nácvikom základných zručností v starostlivosti o dieťa, starostlivosť o matku a dieťa v šestonedelí ako aj po celú dobu trvania dojčenia.

c) Poskytovanie školy dojčenia v prenatálnej starostlivosti o matku.

d) Vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia.

e) Aktívna spolupráca s inými organizáciami a odborníkmi, národnými aj medzinárodnými, pri realizovaní spoločných projektov v súlade s cieľmi združenia.

f) Výskumná, publikačná, prednášková a propagačná činnosť týkajúca sa aktivít združenia.

g) Organizovanie odborných seminárov, tréningov, konferencií a vzdelávacích aktivít a účasť na domácich aj medzinárodných podujatiach.

h) Prispievanie k podpore dojčenia v našej spoločnosti najmä šírením osvety a informácií.

i) Spolupráca s orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci v problematike týkajúcej sa dojčenia a starostlivosti o dieťa.

j) Zosieťovanie poradkýň za účelom vzájomnej efektívnejšej komunikácie pri riešení problémov matiek, vytvorenie on-line komunikácie z dôvodu rýchlosti práce na probléme.

k) Iniciovanie a podporovanie vzniku podporných skupín dojčiacich matiek.

            l) Realizácia iných činností a aktivít, ktoré napomáhajú dosiahnuť ciele združenia.

Článok 4

Členstvo v združení

1)  Členská základňa pozostáva:

a) riadny člen - osoba, ktorá súhlasí so stanovami, etickým kódexom a Kódexom WHO o marketingu náhrad materského mlieka v plnom rozsahu a cieľmi združenia, príp. sa chce aktívne zúčastňovať na niektorej jeho činnosti alebo ktorá má záujem materiálne alebo osobne, prípadne inak, pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia. Ak riadny člen absolvuje potrebné odborné školenie organizované o. z. MAMILA, pričom na jeho záver úspešne získa certifikát, môže byť považovaný za poradcu alebo poradkyňu pri dojčení. Členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba.

b) čestný člen – osoba, menovaná správnou radou za zásluhy v podpore dojčenia. Je oslobodená od platenia členského príspevku.

2) Platnosť certifikátu poradkyne pri dojčení a ďalšie vzdelávanie

a) Certifikát poradkyne pri dojčení, ktorý udeľuje o. z. MAMILA, je platný tak dlho, ako je definované vo vnútorných smerniciach od jeho získania a potom ďalej len s  potvrdenou účasťou na ďalšej vzdelávacej aktivite organizovanej o. z. MAMILA. Správna rada môže z tohto ustanovenia udeliť výnimku.

b) O prijatí alebo neprijatí členov združenia a poradkýň pri dojčení rozhoduje správna rada združenia na základe prihlášky.

3) Členstvo vzniká dňom prijatia danej osoby za člena. Členstvo je podmienené zaplatením členského príspevku na daný kalendárny rok.

4) Členstvo zaniká:

a) vystúpením člena - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia štatutárnemu orgánu;

b) vylúčením člena - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena. Dôvodom môže byť okrem iného porušenie stanov alebo etického kódexu o. z. MAMILA alebo Kódexu WHO o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle neskorších ustanovení WHA alebo poškodzovanie dobrého mena združenia akýmkoľvek spôsobom. Pri vylúčení člena sa zaplatené členské nevracia;

c) nezaplatením členského príspevku na daný kalendárny rok k 31. 1. daného roku;

d) úmrtím člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby;

e)  zánikom združenia.

5) Práva a povinnosti členov:

Riadny člen má:

  • právo podieľať sa na činnosti združenia;
  • právo zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia;
  • právo byť stať sa členom správnej rady;
  • právo byť oboznámený s činnosťou združenia;
  • povinnosť dodržiavať stanovy;
  • povinnosť platiť členský príspevok v stanovenej výške, o ktorej každý rok rozhodne správna rada;
  • povinnosť dodržiavať Etický kódex združenia, ktorý predstavuje osobitný dokument a z hľadiska ich povinností tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov;
  • povinnosť dodržiavať v plnom rozsahu Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle neskorších ustanovení WHA;
  • ak je člen zároveň držiteľom certifikátu poradkyňa pri dojčení alebo poradkyňa pri nosení, tak sa členstvom zároveň zaväzuje dodržiavať spoločné poradenské postupy, plne sa s nimi stotožňuje a v praxi ich aplikuje.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1. Valné zhromaždenie

2. Správna rada

1. Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je poradným orgánom združenia.

2) Valné zhromaždenie je tvorené poradkyňami pri dojčení, riadnymi a čestnými členmi združenia, ktorí prídu na zvolané valné zhromaždenie, bez ohľadu na ich počet.

3) Predkladá návrhy pre plán činnosti, berie na vedomie výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení.

4) Valné zhromaždenie dáva podnety k základným otázkam a smerovaniu činnosti združenia. Môže správnej rade podávať návrhy na udelenie čestného členstva.

5) Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby.

6) Valné zhromaždenie môže navrhovať potenciálnych členov správnej rady.

2. Správna rada

1) Pri vzniku združenia správna rada vzniká súhlasným vyhlásením zakladateľov združenia o tom, že sa stáva správnou radou. Každú ďalšiu správnu radu menuje predchádzajúca správna rada. Môže pritom zohľadňovať návrhy účastníkov valného zhromaždenia.

2) Správna rada pozostáva najmenej z troch členov.

3) Správna rada volí spomedzi seba predsedu a dvoch podpredsedov.

4) Predseda a podpredsedovia sú štatutárni zástupcovia združenia a každý z nich má právo samostatne vystupovať a konať v mene združenia navonok v súlade s rozhodnutiami správnej rady a samostatne vykonávať všetky úkony, ktoré sú spojené s činnosťou združenia vrátane finančných a bankových operácií, a to bez akéhokoľvek ďalšieho poverenia.

5) Funkčné obdobie správnej rady je 3 roky, členovia správnej rady môžu byť menovaní aj opakovane.

6) Predseda ako aj podpredsedovia majú podpisové právo na všetky finančné operácie. Podpredsedovia zastupujú predsedu v plnom rozsahu, a to samostatne a bez ďalšieho poverenia. V prípade potreby má predseda právo poveriť zastupovaním inú osobu mimo správnej rady, ktorá je členom združenia. Rozsah zastupovania určí písomne.

7) Správna rada sa schádza podľa potreby, aby plánovala a organizovala aktivity združenia.

8) Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä:

a)  vedenie a zabezpečovanie činnosti združenia;

b) vypracovanie plánu činnosti i správy o činnosti;

c) rozhodovanie o hospodárení združenia;

d) konečné rozhodnutie o prijatí a vylúčení člena združenia;

e) rozhodovanie o výške členského príspevku pre jednotlivé typy členstva, rozhodovanie o prípadnom oslobodení od platenia členského príspevku;

f) rozhodovanie o voľbe a odvolaní predsedu správnej rady a jej podpredsedov;

g) zvolávanie a obsahová príprava zasadnutia valného zhromaždenia;

h) rozhodnutie o odpustení povinnosti platiť členský príspevok;

i) vypracovávanie interných predpisov. 

9)   Členstvo v správnej rade zaniká:

a) vzdaním sa členstva v správnej rade alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení správnej rade;

b) vylúčením člena správnej rady - dňom rozhodnutia o vylúčení;

c) úmrtím člena správnej rady;

d) zánikom združenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch správna rada menuje nového člena správnej rady.

Článok 6

Hospodárenie združenia

1) Združenie v plnej miere dodržiava Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka v znení neskorších rozhodnutí WHA, a to tak v rámci svojej činnosti ako aj pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri získavaní finančných prostriedkov. Z hľadiska dodržiavania tohto kódexu sa združenie okrem ustanovení WHO a WHA riadi odporúčaniami IBFAN-u.

2) Združenie je nezisková organizácia, v prípade zisku sa prostriedky použijú len na ciele združenia.

3) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

4) Medzi príjmy združenia patria najmä:

a) dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb;

b) výnosy z verejných zbierok;

c) výnosy z majetku občianskeho združenia;

d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia;

e) členské príspevky;

f)  2% z daní fyzických a právnických osôb, darovaných združeniu;

g) príjmy z podnikateľskej činnosti.

5) Združenie neprijíma žiadne finančné ani nefinančné príspevky akéhokoľvek typu v prípade, že by takéto príspevky pochádzali od právnických či iných osôb porušujúcich ustanovenia kódexu WHO spomenutého v článku 1, čo okrem iného zahŕňa predovšetkým firmy vyrábajúce výrobky pre výživu novorodencov, dojčiat a batoliat ako napríklad výrobcov umelého mlieka, cumlíkov, fľašiek, odsávačiek, detských kaší, dojčenských vôd, čajov, komerčne vyrábaných príkrmov a všetkého, čo môže potenciálne byť náhradou materského mlieka v ktoromkoľvek veku dieťaťa. Členovia združenia za svoju činnosť (publikačnú, prednášateľskú a inú) neprijímajú finančné ani nefinančné odmeny od firiem uvedených vyššie a verejne deklarujú, že z tohto hľadiska nemajú konflikt záujmov.

6) Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi združenia, môžu prispievať k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom na účet združenia, a to po dohode so správnou radou.

7) Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami správnej rady.

8)  Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

Článok 7

Pobočky 

1) Správna rada združenia môže zriaďovať pobočky združenia. Pobočku tvoria členovia združenia určitého územného obvodu vytvoreného na základe rozhodnutia správnej rady.

2) Pobočka pracuje pod metodickým vedením správnej rady.

3) Na základe rozhodnutia správnej rady môžu byť pobočke zverené hmotné prostriedky na zabezpečenie jej činnosti.

4) V prípade potreby správna rada vypracuje stanovy pre činnosť jednotlivých pobočiek.

Článok 8

Zánik združenia 

1) Združenie zaniká:

a) rozhodnutím správnej rady o dobrovoľnom rozpustení združenia;

b) rozhodnutím správnej rady o zlúčení združenia s iným (neziskovým) združením;

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.

2) Ak združenie zaniká rozhodnutím o rozpustení, správna rada ustanoví likvidátora združenia.

3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.

4) O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje správna rada.

5) Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok prechádza do vlastníctva nového združenia.

Článok 9

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh znenia týchto stanov bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Správnej rady občianskeho združenia MAMILA v Trnave dňa 10. 3. 2016.

2. Dňom registrácie nových stanov na Ministerstve vnútra SR zaniká platnosť starých stanov registrovaných Ministerstvom vnútra SR, ktoré nadobudli účinnosť dňa 26. 10. 2012.

V Trnave, dňa 12. mája 2016

Registrácia nových stanov na Ministerstve vnútra SR dňa 9. decembra 2016


 

Mamila.sk > O nás > Stanovy