S t a n o v y

občianskeho združenia MAMILA

podľa zákona 83/1990 Zb.

Preambula

Pomáhať dojčeniu a podporovať dojčenie znamená meniť celú spoločnosť. V spoločnosti, ktorá dojčenie podporuje, sa tak kladie základný kameň pre zdravie detí a posilňuje sa zdravie žien. Znamená to ušetriť množstvo financií v zdravotníctve, v súčasnosti aj do budúcnosti. Znamená to posilniť sebavedomie žien, ktoré úspešné dojčenie napĺňa pocitom dôvery v samých seba a istotou, že sa prostredníctvom dojčenia dokážu o svoje deti starať. Znamená to budovanie základu pre vzťahy v rodine a pre psychické zdravie. Znamená to novú generáciu rodín, žien a detí, ktoré budú dojčenie považovať za normálny, fyziologický, biologický a nenahraditeľný spôsob starostlivosti o deti, pri ktorom ide o viac než len o materské mlieko.

V súčasnosti sú každý rok tisíce žien sklamané, frustrované, zúfalé a ich túžba dojčiť svoje dieťatko sa rozplynie, pretože dojčenie považovali za prirodzené a intuitívne, a potom narazia na prekážky, ktoré im dojčenie znemožnia: narážajú na neznalosť, nevedecké informácie, neochotu, nedostatok času a pomoci, nedocenenie, odsudzovanie, bagatelizovanie dojčenia, zastrašovanie, vnucovanie umelej výživy, všade prítomnú reklamu na umelú výživu, nedostatok pozitívnych vzorov ako aj na priepasť medzi generáciou súčasných babičiek, ktoré nedojčili, a generáciou súčasných žien, ktoré dojčiť chcú.

Občianske združenie MAMILA sa snaží vyplniť priestor medzi túžbou žien dojčiť a zdrvujúcou realitou, s ktorou sa stretávajú. Záleží nám na tom, aby ženy neprichádzali o možnosť dojčiť a aby nemuseli zažívať rozpor medzi snahou dojčiť a smútkom z pocitu, že dojčiť nemohli.

Je naším presvedčením, že nie je jedno, či matky dojčia alebo nedojčia. Preto im podávame pomocnú ruku, aby ich dojčenie mohlo byť úspešné. Nestačí sa len rozhodnúť dojčiť, matky potrebujú pomoc a podporu. Pretože na dojčení záleží.

Občianske združenie MAMLA bolo laktačnými poradkyňami založené v roku 2002, hoci prvé aktivity podpory dojčenia organizovali už roky predtým.

Článok 1

Názov združenia

MAMILA (ďalej len „združenie“)

Článok 2

Sídlo združenia

Sídlo združenia je Adriana Petranská, o. z. MAMILA, Ulica Čajkovského 6322/15, Trnava, 917 08.

Článok 3

Ciele a činnosti združenia

1. Združenie je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

2. Medzi ciele združenia patria najmä:

 1. Poskytovať pomoc, podporu poradenstvo a vzdelávanie v oblasti dojčenia už počas tehotenstva, po pôrode a potom tak dlho, ako dojčenie trvá. Primárnym zameraním združenia je dojčenie vo všetkých jeho aspektoch a presahoch.
 2. Podporovať dojčenie ako dôležitý prvok vytvárania a upevňovania citových väzieb v rodine. Podporovať myšlienku vzťahovej výchovy.
 3. Angažovať sa vo všetkých aspektoch podpory dojčenia a laktačného poradenstva. Prispievať k šíreniu vedeckých informácií v oblasti dojčenia, nosenia a vzťahovej výchovy.
 4. Iniciovať a realizovať akékoľvek aktivity smerujúce k šíreniu a propagácii dojčenia v našej spoločnosti.
 5. Poskytovať vzdelávanie v oblasti dojčenia, nosenia a vzťahovej výchovy.
 6. Podporovať odborný rast v oblasti dojčenia, nosenia a vzťahovej výchovy.
 7. Vyjadrovať sa k otázkam dojčenia v našej spoločnosti.
 8. Spolupracovať s organizáciami, národnými aj medzinárodnými, ktoré sú zamerané na dojčenie, nosenie, spoločné spanie, vzťahovú výchovu a materstvo.
 9. Podporovať a šíriť myšlienku dodržiavania Medzinárodného kódexu o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle všetkých nadväzujúcich rezolúcií WHA.
 10. Zaoberať sa témou Iniciatívy nemocníc priateľských k deťom (BFHI). Poskytovať vzdelávanie v tejto oblasti.
 11. Združovať podporovateľov a podporovateľky dojčenia a laktačných poradcov či laktačné poradkyne, poradkyne a poradcov pri nosení a ľudí, ktorí majú záujem o vzťahovú výchovu.
 12. Poskytovať vzdelávanie, vedecké informácie, pomoc a podporu laktačným poradcom a laktačným poradkyniam.
 13. Podporovať nosenie detí ako súčasť starostlivosti o dieťa, pri ktorej sa podporuje vzťahová väzba a to uľahčuje dojčenie.
 14. Poskytovať vedecké informácie pomoc, podporu a poradenstvo dojčiacim ženám, ktoré chcú svoje dieťatko nosiť.
 15. Poskytovať vzdelávanie v oblasti nosenia.
 16. Realizovať výskum v oblasti dojčenia a prinášať nové vedecké poznatky a postupy na pomoc pri dojčení. Sprostredkovávať najnovšie informácie o dojčení zo zahraničia.
 17. Byť zdrojom vedeckých, overených a praktických informácií o dojčení, nosení, výchove detí a pridružených témach a poskytovať v týchto oblastiach vzdelávanie širokej verejnosti, odbornej verejnosti a zdravotníkom a zdravotníčkam.

3. Medzi činnosti združenia patria okrem iného:

 1. Poskytovanie telefonických, elektronických a osobných informácií a poradenstva. v oblasti dojčenia, nosenia, vzťahovej väzby, starostlivosti o rodinu, výchovy, sociálnej práce, sociálneho práva.
 2. Stretnutia pred pôrodom a po pôrode v súvislosti s podporou dojčenia a nácvikom základných zručností v starostlivosti o dieťa, starostlivosť o rodinu, ženu a dieťa v šestonedelí ako aj po celý čas trvania dojčenia.
 3. Poskytovanie vzdelávania o dojčení, nosení a výchove už od najrannejšieho veku, v materských školách a školách, na univerzitách, v zdravotníckych zariadeniach ako aj poskytovania predpôrodnej prípravy na vplyv pôrodu na dojčenie a prípravy na dojčenie a starostlivosť o dieťa.
 4. Vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia.
 5. Aktívna spolupráca s inými organizáciami a odborníkmi, národnými aj medzinárodnými, pri realizovaní spoločných projektov v súlade s cieľmi združenia.
 6. Výskumná, publikačná, prednášková a propagačná činnosť týkajúca sa aktivít združenia.
 7. Organizovanie podujatí, odborných seminárov, školení, konferencií a vzdelávacích aktivít a účasť na domácich aj medzinárodných podujatiach.
 8. Prispievanie k podpore dojčenia v našej spoločnosti šírením vedeckých informácií.
 9. Spolupráca s orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci v problematike týkajúcej sa dojčenia a starostlivosti o dieťa.
 10. Vytváranie siete profesionálnych laktačných poradkýň.
 11. Iniciovanie a podporovanie vzniku podporných skupín dojčenia.
 12. Realizácia iných činností a aktivít, ktoré napomáhajú dosiahnuť ciele združenia.
 13. Vzdelávanie laktačných poradkýň a ich certifikácia.

Článok 4

Členstvo v združení

1. Členská základňa môže mať toto zloženie:

 1. riadny člen alebo riadna členka - osoba, ktorá súhlasí so stanovami, Etickým kódexom o. z. MAMILA a Medzinárodným kódexom o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle všetkých nadväzujúcich rezolúcií WHA v plnom rozsahu a s cieľmi združenia. Okrem toho sa môže chcieť aktívne zúčastňovať na niektorej činnosti združenia alebo môže mať záujem materiálne alebo osobne, prípadne inak, pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia. Ak riadna členka alebo riadny člen absolvuje potrebné odborné vzdelávanie organizované o. z. MAMILA, pričom na jeho záver úspešne získa certifikát, môže byť považovaný za certifikovaného laktačného poradcu alebo certifikovanú laktačnú poradkyňu. Členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba.
 2. čestný člen alebo čestná členka – osoba menovaná správnou radou za zásluhy v podpore dojčenia. Je oslobodená od platenia členského príspevku.

2. Platnosť certifikátu laktačnej poradkyne alebo laktačného poradcu a ďalšie vzdelávanie:

 1. Certifikát laktačnej poradkyne alebo laktačného poradcu, ktorý udeľuje o. z. MAMILA, je platný tak dlho, ako je definované vo vnútorných smerniciach združenia, od dátum jeho získania a potom ďalej len s potvrdenou účasťou na ďalšej vzdelávacej aktivite organizovanej o. z. MAMILA. Správna rada môže z tohto ustanovenia udeliť výnimku.
 2. O prijatí alebo neprijatí členov a členiek združenia a laktačných poradkýň a laktačných poradcov rozhoduje správna rada združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia danej osoby za člena. Členstvo je podmienené zaplatením členského príspevku na daný kalendárny rok.

4. Členstvo zaniká:

 1. vystúpením člena alebo členky - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia štatutárnemu orgánu;
 2. vylúčením člena alebo členky - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena. Dôvodom môže byť okrem iného porušenie stanov alebo etického kódexu o. z. MAMILA alebo Medzinárodného kódexu o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle všetkých nadväzujúcich rezolúcií WHA, akékoľvek dôvody, ktoré správna rada zhodnotí ako relevantné, alebo poškodzovanie dobrého mena združenia akýmkoľvek spôsobom. Dodatočné dôvody na vylúčenie člena alebo členky môže určiť Správna rada v smerniciach združenia. Pri vylúčení člena alebo členky sa zaplatené členské nevracia;
 3. nezaplatením členského príspevku na daný kalendárny rok k 31. 12. roku predchádzajúcemu roku, v ktorom sa chce daná osoba byť členom alebo členkou;
 4. úmrtím člena alebo členky, resp. zánikom člena - právnickej osoby;
 5. zánikom združenia.

5. Práva a povinnosti členov a členiek:

Riadny člen a riadna členka má:

 1. právo podieľať sa na činnosti združenia;
 2. právo zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia;
 3. právo stať sa členom správnej rady;
 4. právo byť oboznámený s činnosťou združenia;
 5. povinnosť dodržiavať stanovy;
 6. povinnosť platiť členský príspevok v stanovenej výške, o ktorej každý rok rozhodne správna rada;
 7. povinnosť dodržiavať Etický kódex združenia, ktorý predstavuje osobitný dokument a z hľadiska ich povinností tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov;
 8. povinnosť dodržiavať v plnom rozsahu Medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle všetkých nadväzujúcich rezolúcií WHA;
 9. ak je člen alebo členka zároveň držiteľom certifikátu laktačnej poradkyne alebo laktačného poradcu alebo poradkyne pri nosení alebo poradcu pri nosení, tak sa členstvom zároveň zaväzuje dodržiavať spoločné poradenské postupy, plne sa s nimi stotožňuje a v praxi ich aplikuje.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1) Valné zhromaždenie

2) Správna rada

1) Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je poradným orgánom združenia.
 2. Valné zhromaždenie je tvorené laktačnými poradkyňami a laktačnými poradcami, riadnymi a čestnými členmi a členkami združenia, ktorí prídu na zvolané valné zhromaždenie, bez ohľadu na ich počet.
 3. Predkladá návrhy pre plán činnosti, berie na vedomie výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení.
 4. Valné zhromaždenie dáva podnety k základným otázkam a smerovaniu činnosti združenia. Môže správnej rade podávať návrhy na udelenie čestného členstva.
 5. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby.
 6. Valné zhromaždenie môže navrhovať potenciálnych členov správnej rady.

2) Správna rada

 1. Pri vzniku združenia správna rada vzniká súhlasným vyhlásením zakladateľov združenia o tom, že sa stáva správnou radou. Každú ďalšiu správnu radu menuje predchádzajúca správna rada. Môže pritom zohľadňovať návrhy účastníkov valného zhromaždenia.
 2. Správna rada pozostáva najmenej z troch členov.
 3. Správna rada volí spomedzi seba predsedu (predsedníčku) a dvoch podpredsedov (podpredsedníčky).
 4. Predseda (predsedníčka) a podpredsedovia (podpredsedníčky) sú štatutárni zástupcovia (štatutárne zástupkyne) združenia a každý či každá z nich má právo samostatne vystupovať a konať v mene združenia navonok v súlade s rozhodnutiami správnej rady a samostatne vykonávať všetky úkony, ktoré sú spojené s činnosťou združenia, vrátane finančných a bankových operácií, a to bez akéhokoľvek ďalšieho poverenia.
 5. Funkčné obdobie správnej rady je na dobu neurčitú, členovia a členky správnej rady môžu byť menovaní aj opakovane. Správna rada má právo určovať a meniť dĺžku funkčného obdobia na základe rozhodnutia zaznamenaného v zápisnici.
 6. Predseda (predsedníčka) ako aj podpredsedovia (podpredsedníčky) majú podpisové právo na všetky finančné operácie. Podpredsedovia (podpredsedníčky) zastupujú predsedu (predsedníčku) v plnom rozsahu, a to samostatne a bez ďalšieho poverenia. V prípade potreby má predseda (predsedníčka) alebo podpredsedovia (podpredsedníčky) právo poveriť zastupovaním inú osobu mimo správnej rady, ktorá je členom združenia. Rozsah zastupovania určí písomne v dokumente potvrdenom pečiatkou združenia.
 7. Správna rada sa schádza podľa potreby, aby plánovala a organizovala aktivity združenia.
 8. Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä:
 1. vedenie a zabezpečovanie činnosti združenia;
 2. vypracovanie plánu činnosti i správy o činnosti;
 3. rozhodovanie o hospodárení združenia;
 4. konečné rozhodnutie o prijatí a vylúčení člena združenia;
 5. rozhodovanie o výške členského príspevku pre jednotlivé typy členstva, rozhodovanie o prípadnom oslobodení od platenia členského príspevku;
 6. rozhodovanie o voľbe a odvolaní predsedu (predsedníčky) správnej rady a jej podpredsedov (podpredsedníčky);
 7. zvolávanie a obsahová príprava zasadnutia valného zhromaždenia;
 8. rozhodnutie o odpustení povinnosti platiť členský príspevok;
 9. vypracovávanie interných smerníc a aktualizácia a zmeny stanov.

  i. Členstvo v správnej rade zaniká:

 1. vzdaním sa členstva v správnej rade alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení zo správnej rady;
 2. vylúčením člena alebo členky správnej rady - dňom rozhodnutia o vylúčení;
 3. úmrtím člena alebo členky správnej rady;
 4. zánikom združenia.

V uvedených prípadoch s výnimkou bodu iv. správna rada menuje nového člena správnej rady.

Článok 6

Hospodárenie združenia

1. Združenie v plnej miere dodržiava Medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka v zmysle všetkých nadväzujúcich rezolúcií WHA, a to tak v rámci svojej činnosti ako aj pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri získavaní finančných prostriedkov. Z hľadiska dodržiavania tohto kódexu sa združenie okrem ustanovení medzinárodného kódexu a WHA riadi odporúčaniami IBFAN-u.

2. Združenie je nezisková organizácia, v prípade zisku sa prostriedky použijú len na ciele združenia.

3. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

4. Medzi príjmy združenia patria najmä:

 1. dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb;
 2. výnosy z verejných zbierok;
 3. výnosy z majetku občianskeho združenia;
 4. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia;
 5. členské príspevky;
 6. 2 % z daní fyzických a právnických osôb, darovaných združeniu;
 7. príjmy z podnikateľskej činnosti vykonávanej v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Združenie neprijíma žiadne finančné ani nefinančné príspevky akéhokoľvek typu v prípade, že by takéto príspevky pochádzali od právnických či iných osôb porušujúcich ustanovenia medzinárodného kódexu spomenutého v článku 1, čo okrem iného zahŕňa predovšetkým firmy vyrábajúce výrobky pre výživu novorodencov, dojčiat a batoliat ako napríklad výrobcov umelého mlieka, cumlíkov, fľašiek, odsávačiek, detských kaší, dojčenských vôd, čajov, komerčne vyrábaných príkrmov a všetkého, čo môže potenciálne byť náhradou materského mlieka a dojčenia v ktoromkoľvek veku dieťaťa. Členovia a členky združenia za svoju činnosť (publikačnú, prednášateľskú a inú) neprijímajú finančné ani nefinančné odmeny od firiem uvedených vyššie a verejne deklarujú, že z tohto hľadiska nemajú konflikt záujmov.

6. Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi alebo členkami združenia, môžu prispievať k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom na účet združenia.

7. Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami správnej rady.

8. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

Článok 7

Pobočky 

1. Správna rada združenia môže zriaďovať pobočky združenia. Pobočku tvoria členovia združenia určitého územného obvodu vytvoreného na základe rozhodnutia správnej rady.

2. Pobočka pracuje za vedenia správnej rady.

3. Na základe rozhodnutia správnej rady môžu byť pobočke zverené hmotné prostriedky na zabezpečenie jej činnosti.

4. V prípade potreby správna rada vypracuje stanovy pre činnosť jednotlivých pobočiek.

Článok 8

Zrušenie združenia 

1. Združenie sa zrušuje:

 1. rozhodnutím správnej rady o dobrovoľnom rozpustení združenia;
 2. rozhodnutím správnej rady o zlúčení združenia s iným (neziskovým) združením;
 3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia;
 4. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní;
 5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2. Ak sa združenie zrušuje rozhodnutím o rozpustení, správna rada ustanoví likvidátora združenia.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.

4. O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje správna rada.

5. Ak sa združenie zrušuje zlúčením s iným združením, majetok prechádza do vlastníctva nového združenia.

Článok 9

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh znenia týchto stanov bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Správnej rady občianskeho združenia MAMILA v Trnave dňa 8. 6. 2022.

2. Dňom vzatia na vedomie nových stanov na Ministerstve vnútra SR zaniká platnosť starých stanov vzatých na vedomie Ministerstvom vnútra SR, ktoré nadobudli účinnosť dňa 26. 3. 2016.

V Trnave, dňa 2. mája 2022

Mamila.sk > O nás > Stanovy