10 krokov pre úspešné dojčenie (BFHI) 2018

Nemocnice priateľské k deťom (BFHI) – program podpory dojčenia v nemocniciach od UNICEF a WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)

Najlepší začiatok dojčenia v zdravotníckych zariadeniach

Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom (nemocnice baby-friendly, ďalej „BFHI“) je program, ktorý začali WHO a UNICEF v roku 1991, aby udelili tento titul zariadeniam, ktoré slúžia ženách a novorodencom a ktoré zaviedli vedecké stratégie a stali sa strediskami podpory dojčenia. Základom BFHI je realizácia Desiatich krokov pre úspešné dojčenie pri starostlivosti o matky a deti a dodržiavanie Medzinárodného kódexu o marketingu náhrad materského mlieka a príslušných rezolúcií World Health Assembly (ďalej „kódex“).

Zdravotnícke zariadenia, ktoré na základe externého auditu preukážu, že v plnom rozsahu realizujú 10 krokov a tiež dodržiavajú kódex, môžu byť označené titulom nemocnica priateľská k deťom - „baby-friendly“. Iniciatíva BFHI bola zrevidovaná v roku 2006, roku 2009 a potom v rokoch 2017 - 2018. Zrevidované nástroje na zavedenie BFHI poskytli dodatočné odporúčania na rozšírenie programu aj v iných zdravotníckych zariadeniach a na komunitnej úrovni.

V roku 2015 začali WHO a UNICEF proces prehodnocovania a oživovania programu BFHI. V roku 2017 vydali nové smernice a potvrdili, že na vytvorenie prostredia, ktoré umožňuje dojčenie, by zariadenia slúžiace matkám a novorodencom mali mať jasne písomne sformulované smernice o dojčení. Tieto smernice vychádzajú z kvalitatívnych noriem na podporu, ochranu a podporovanie dojčenia a musia s nimi byť rutinne oboznamovaní pracovníci a rodičia. Smernice by mali zahŕňať ustanovenia z kódexu.

V roku 2018 bolo publikované Usmernenie na zavedenie BFHI 2018, ktoré zahŕňa zrevidovaných 10 bodov a po prvýkrát obsahuje kódex ako samostatný krok v rámci 10 krokov.

„Prvý krok o smerniciach o dojčení bol zmenený tak, aby zahŕňal tri zložky. Uplatňovanie kódexu vždy bolo dôležitou zložkou BFHI, ale nebolo zahrnuté ako súčasť pôvodných 10 krokov. Toto zrevidované vydanie výslovne obsahuje ako jeden z krokov plné dodržiavanie kódexu.“[1]

 

NOVÉ ZNENIE BODOV BFHI podľa verzie z roku 2018

Podľa definície BFHI z roku 2018 sa 10 krokov BFHI delí na 2 oblasti:

Kriticky dôležité postupy zo strany vedenia nemocnice

1. a) Plne dodržiavať Medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka a príslušné rezolúcie World Health Assembly (Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO).
    b) Mať v písomnej podobe smernice týkajúce sa kŕmenia dojčiat, s ktorými sú rutinne oboznamovaní pracovníci a rodičia.
    c) Vytvoriť systém neustáleho monitorovania a spravovania údajov.

2. Zaistiť, aby pracovníci mali dostatočné znalosti, schopnosti a zručnosti na podporovanie dojčenia.

Kľúčové klinické postupy

3. S tehotnými a ich rodinami rozobrať dôležitosť dojčenia a jeho fungovanie.

4. Sprostredkovať okamžitý a neprerušovaný kontakt koža na kožu a podporovať matky, aby čo najskôr po pôrode začali dojčiť.

5. Podporovať matky, aby začali dojčiť, aby v dojčení pokračovali a aby zvládli bežné ťažkosti.

6. Nedávať dojčeným novorodencom žiadnu stravu ani tekutiny okrem materského mlieka, pokiaľ na to nie sú zdravotné dôvody.

7. Umožniť matkám a ich novorodencom, aby zostali spolu a aby 24 hodín denne boli v spoločnej izbe v rámci systému rooming-in.

8. Podporovať matky, aby rozoznali prejavy záujmu bábätka o kŕmenie a aby na ne reagovali.

9. Radiť matkám ohľadne používania a rizík fľašiek a cumlíkov.

10. Prepustenie z nemocnice koordinovať tak, aby rodičia s deťmi mali včasný prístup k neustálej podpore a starostlivosti.

 

Reklamu a marketing ktorých výrobkov kódex pokrýva?

Kódex WHO sa týka náhrad materského mlieka alebo všetkých potravín, ktorých marketing alebo zobrazovanie prináša predstavu, že čiastočne alebo úplne nahrádzajú materské mlieko. To zahŕňa:

 • Umelú výživu
 • Pokračujúcu umelú výživu
 • Umelú výživu pre staršie deti
 • Akékoľvek iné mlieko pre deti od 0 – 36 mesiacov
 • Akékoľvek iné potraviny či tekutiny (ako napríklad obilné kaše, jedlo v sklenených zaváraninových pohárikoch, čaje pre dojčatá, džúsy a minerálne vody), ktoré sú opisované ako vhodné na kŕmenia dojčiat do 6 mesiacov.

Kódex tiež zahŕňa fľašky a cumlíky.

Čo znamená dodržiavanie kódexu podľa 1. kroku BFHI?

V zdravotníctve:

 • nesmú byť propagované výrobky, ktoré spadajú pod kódex, a firmy, ktoré propagujú potraviny pre dojčatá a deti alebo fľašky či cumlíky, nesmú na reklamu využívať zdravotníctvo,
 • je povinné nakupovať náhrady materského mlieka, fľašky či cumlíky normálnym spôsobom obstarávania a nezískavať tieto výrobky zadarmo či za zníženú cenu.

Vedenie zdravotníckeho zariadenia a zdravotníci:

 • sa nesmú zúčastňovať na žiadnej forme propagácie akéhokoľvek druhu reklamy výrobkov spadajúcich pod kódex a ani dovoliť ich vystavovanie, a to zahŕňa vystavovanie a distribúciu akéhokoľvek zariadenia či materiálov, ktoré sa zmieňujú o značke takýchto výrobkov,
 • nesmú rozdávať matkám vzorky výrobkov spadajúcich pod kódex, ktoré by matky používali v zariadení, alebo darčekové sady pri prepustení, letáčiky, kupóny na zľavu alebo im dávať domov iné propagačné materiály,
 • musia matky, ktoré kŕmia umelou výživou z vlastného rozhodnutia alebo z nevyhnutnosti, naučiť spôsob, ako umelú výživu bezpečne pripravovať a uskladňovať, a zabezpečiť, aby boli informované o zdravotných rizikách pri nesprávnom používaní umelej výživy,
 • musia zabezpečiť, že zdroje financovania BFHI nespôsobujú konflikt záujmov. Nikdy nesmú prijímať finančné prostriedky, dary alebo iné motivačné prostriedky od firiem, ktoré propagujú potraviny pre dojčatá a deti či fľašky a cumlíky.

Vyhýbanie sa konfliktu záujmov

Smernica o ukončení nevhodného propagovania potravín pre dojčatá a deti zakazuje zdravotníctvu a zdravotníckym pracovníkom, aby umožňovali firmám, ktoré propagujú potraviny pre dojčatá a deti, byť sponzormi stretnutí a kongresov pre zdravotníkov a vedeckých pracovníkov. Toto platí aj pre školenia a konferencie v zdravotníckych zariadeniach. Firmy majú tiež zakázané zúčastňovať sa vzdelávania pre rodičov.

Tento text je preklad z materiálu IBFAN-u s názvom IBFAN-ICDC Fact Sheet, BFHI and the Code, august 2018. 


[1] Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services – revised Baby-friendly Hospital Initiative. Geneva: World Health Organization: 2018, s. 14.

 

Prečítajte si dva dokumenty z roku 2009 vysvetľujúce pôvodné uplatňovanie zásad iniciatívy BFHI, aby ste mohli porovnať rozdiely medzi bývalým a súčasným znením:

a) BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) s vysvetlením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Prispejte svojím hodnotením do nášho prieskumu týkajúceho sa podpory dojčenia v slovenských nemocniciach

Mamila.sk > Pre zdravotníkov > 10 bodov BFHI