Ako sa dieťa prisáva

Priečna poloha pre ľavý prsník

 • Nos bábätka a bradavku dajte do jednej línie tak, aby nos nebol mimo bradavku alebo vľavo od bradavky, inými slovami, bradavka by nemala byť v jednej línii s bradou dieťaťa.
 • Pravú ruku položte pod záhlavie dieťaťa tak, aby vaše štyri prsty vytvorili vankúšik pre líce dieťaťa (prsty držte tesne pri sebe, akoby boli zlepené lepidlom).
 • Teraz rukou podopierate celú váhu hlavičky.
 • Možno vám bude vyhovovať, keď položíte zadok dieťaťa na vaše predlaktie, ako keby to bola polička (to sa bude dať v začiatkoch s novorodencom).
 • Alebo vám bude pohodlnejšie spustiť zadok dieťaťa mierne diagonálne a pritlačiť ho o svoj hrudný kôš lakťom.
 • Telo a nohy dieťaťa by mali byť obtočené okolo matky.
 • Pritiahnite zadok dieťaťa k svojmu telu vnútornou alebo spodnou časťou predlaktia, ako keby ste si dieťa servírovali na podnose.
 • To spôsobí, že sa priblíži k prsníku s bradavkou smerujúcou k podnebiu jeho úst.
 • Hlavičku podopierate, ale NEzatláčate smerom k prsníku
 • V podstate sa vôbec nesnažte myslieť na to, aby ste priložili k prsníku hlavu dieťaťa, namiesto toho priložte telo dieťaťa k svojmu telu a hlava sa dostane do správnej polohy automaticky.
 • Hlava by mala byť mierne zaklonená, nos je hore a brada dieťaťa sa približuje k prsníku, pričom nos sa prsníka vôbec nedotkne.
 • Na priloženie dieťaťa, keď roztvorí doširoka ústa, použite celú pažu.
 • Brada dieťaťa by mala byť ďaleko od hrude dieťaťa.

SLEDUJTE SPODNÚ PERU, nasmerujte ju čo najďalej od bázy bradavky tak, aby jazyk nabral do úst veľkú časť prsníka. Pohybujte telom a hlavou dieťaťa súčasne – držte dieťa narovnané. Ak budete držať zápästie rovno, s lícom dieťaťa spočívajúcom na vašich prstoch, brada dieťaťa sa nebude skláňať nadol k jeho hrudi.

Po priložení bude vrchná pera dieťaťa blízko bradavky, pričom nad perou bude vidieť dvorec. Držte bradu dieťaťa blízko vášho prsníka.

Pred priložením na prsník je nutné, aby dieťa doširoka otvorilo ústa.

Naučte dieťa roztvoriť ústa doširoka:

 • Vystríhajte sa toho, aby ste dieťa položili do polohy na dojčenie pred tým, než ste úplne pripravená priložiť ho. Čím dlhšie dieťa čaká, kým budete pripravená (odokrytie prsníka atď.), tým viac bude frustrované a tým menej otvorí ústa.
 • Presuňte dieťa k prsníku, dotknite sa bradavkou hornej pery.
 • MIERNE odsuňte ústa.
 • Dotknite sa znovu bradavkou hornej pery, znova sa trochu odsuňte.
 • Opakujte dovtedy, kým dieťa neotvorí ústa doširoka a nemá jazyk vpredu.
 • Alebo, čo je lepšie, prejdite jemne bradavkou pozdĺž hornej pery dieťaťa, od jedného kútika k druhému, kým dieťa neotvorí ústa doširoka.

Pohybujte dieťaťom, nie prsníkom!

Odporúčania pre matku

Poloha matky

 • Seďte s rovným, dobre podopretým chrbtom.
 • Trup smeruje dopredu, lono je vyrovnané.

Poloha dieťaťa pred začatím dojčenia

 • Bradavka smeruje k hornej pere dieťaťa alebo k nosnej dierke.

Telo dieťaťa

 • Prikladajte nie celkom bruško na bruško, ale tak, aby dieťa smerovalo k prsníku zdola a malo očný kontakt s matkou.

Podoprite si prsník

 • Spevnite vnútorné tkanivo prsníka tým, že prsník mierne nadvihnete prstami umiestnenými priamo na hrudníku a palcom napriamujúc hore (ak vám to pomôže, použite šatku alebo elastický obväz na zavesenie prsníka).

Rýchlo presuňte dieťa na prsník

 • Hlavu dieťaťa mierne zakloňte, zatlačte pomedzi jeho ramená tak, aby boli brada a spodná čeľusť v kontakte s prsníkom (nie nos), kým sú ústa stále doširoka otvorené, dieťa držte narovnané (tak bude jazyk bližšie k prsníku), spodná pera smeruje tak ďaleko od bradavky, ako sa dá, takže jazyk dieťaťa naberie čo najviac tkaniva prsníka.

Upozornenia

Matka by sa mala VYHNÚŤ tomu, aby:

 • tlačila prsník na opačnú stranu
 • naháňala s prsníkom dieťa
 • pohybovala prsníkom hore a dole
 • držala prsník nožnicovým úchopom
 • nepodopierala prsník
 • sa nakláňala k dieťaťu namiesto toho, aby sa jemne zaklonila
 • smerovala bradavku do stredu úst dieťaťa
 • pred pokusom o prisatie ťahala bradu dieťaťa smerom nadol, aby doširoka otvorilo ústa
 • ohýbala hlavu dieťaťa, keď ho prisúva k prsníku
 • prikladala prsník k ústam dieťať namiesto toho, aby priložila k prsníku dieťa
 • prisúvala dieťa na prsník bez toho, aby malo ústa správne doširoka otvorené
 • prisúvala dieťa na prsník nedostatočne rýchlo pri najväčšom roztvorení úst dieťaťa
 • sa prsníka dotýkal nos dieťaťa, a nie brada
 • držala prsník ďaleko od nosa dieťaťa (nie je to potrebné, ak je dieťa správne prisaté, keďže v takom prípade bude nos ďaleko od prsníka aj tak)

Inštruktážne fotografie k tomuto textu nájdete v časti Správne prisatie - fotky.

Pozrite si aj videá o prisávaní a dojčení v iných polohách.

Materiál When latching. 2009©

Napísal a upravil (pod rôznymi inými názvami): Jack Newman MD, FRCPC, 1995-2005©

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

Preklad: MAMILA, o. z., 2013